Reklamné oznámenie
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.

Organizácia výučby SM2: 

1. požiadavky projektovej výzvy a získavanie potrebných dát

2. vyplnenie projektovej výzvy podľa požiadaviek (základné údaje - ciele, cieľová skupina, informácie o zariadení, plánovanie jednotlivých krokov projektu)

3. procesuálna stránka projektu - podrobné projektovanie navrhovaných aktivít

4. projektovanie evalvačnej a prílohovej časti projektu

5. podávanie projektových výziev (administrácia, spolupráca so štatutármi/šéfmi zariadenia, posielanie poštou)

6) prezentácia podaného projektu (evalvácia podľa zvolenej metodiky - napr. SWOT analýzy)

 

Prezentácie pre DFŠ podľa pridelenej témy v jednotlivých sekciách nižšie.

1.   

Terminológia  a vzťahy medzi termínmi

2.   

Zámer projektu, cieľ

3.   

Cieľová skupina

4.   

Plánovanie

5.   

Projektová schéma

6.   

Plánovanie jednotlivých aktivít

7.   

Administrovanie projektu

8.   

Financovanie projektu

9.   

Implementácia projektu

10.        

Evalvácia projektu

11.        

Podávanie projektu a jeho prezentácia

SM2

Študent získava absolvovaním predmetu poznatky o manažovaní sociálno-pedagogickej činnosti, mal by poznať základné fázy projektovania, rozumieť základným požiadavkám pri tvorbe projektovania, orientovať sa v projektových výzvach, reflektovať a selektovať najvhodnejšie výzvy pre získanie projektov v sociálno-pedagogickej oblasti a vedieť splniť potrebné náležitosti pri predkladaní žiadosti a získavaní  prostriedkov na jeho realizáciu a tieto zručnosti neskôr využiť v samotnej praxi.

Základy manažmentu v sociálno-pedagogickej činnosti. 
1. Základná terminológia SM2
2. Ciele a predmet SM
3. Cieľové skupiny a projektová výzva

4 Programovanie v SM

5. Prvky programovej matice
6.
Etapy plánovania 
7. Administrácia projektu
8. Manažment získavania zdrojov
9. Manažment organizácie a aplikácia projektových činností.

Implementácia projektu


10. Evalvácia projektu
11. Diseminácia a kontinuita projektu. 

Záverečné kolokvium

KOLLÁRIK, T. 2014. Sociální manažment organizácie.
MYDLÍKOVÁ, E. 2004. Manažment v sociálnej práci.
OBDRŹÁLEK, Z. 2004. Organizácia a manažment školstva. 
PORVAZNÍK, J. 2010. Celostní management.

Doplňujúca literatúra: 
• Čítanka pre neziskové organizácie. IUVENTA
• AMSTRONG, M. 1999. Personální management.
• BAJZÍKOVÁ, Ľ. a i. Manažment ľudských zdrojov. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave – Fakulta managementu , 2011. 216 s. ISBN 978-80-223-2989-7
• BARKER, S. – COLE, R. 2009. Projektový management pro praxi.
• BOTEK, O. 2009. Sociálna politika pre sociálnych pracovníkov.
• DYTR, Z. 2011. Manažérska etika v otázkách a odpovědích.
• FIALOVÁ, I. 2015. Manažment sociální práce se žáky na základné škole II.
• GREGOROVÁ, A. 2002. Manažment dobrovoľníckej práce v mimovládnych organizáciách. 
• GREGOROVÁ-BROZMANOVÁ, A. 2006. Tvorba a managment projektov sociálnej práce. Banská Bystrica: UMB, 2006. 99 s. ISBN 80-8083-256-0.
• HAVRDOVÁ , Z. - HAJNÝ, M. 2008. Praktická supervize. Praha: Univerzita Karlova. 
• KADUKOVÁ, E. 2003. Projektový manažment v kocke.
• KOLLÁRIK, T. 2014. Sociální manažment organizácie.
• KOTRBA, T. 2009. Učebnice manažerské komunikace dovedností.
• OBDRŽÁLEK, Z.- POLÁK, J.: Aktuálne otázky školského manažmentu. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa. Ústav technológie vzdelávania, 2007. ISBN 978-80-8094-4.
• OBDRŽÁLEK, Z.: Škola a jej manažment. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2002. ISBN 80-223-1690-3.
• PAPULA – PAPULOVÁ. 2013. Stratégia a strategický manažment.
• PIŠKANIN, A. a i. Manažment - klasické teórie a moderné trendy. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta managementu, 2010. 345 s. ISBN 978-80-89037-26-1
• PLAMÍNEK, SVATOŠ, HLEDÍKOVA A KOL. 1996. Řízení neziskových organizací. 
• POLAČKOVÁ, Z. 2005. Fundraisingové aktivity. Praha: Portál. 
• RADKOVÁ, L. 2005. Sociálna práca v treťom sektore. Trnava: FZaSP, 2005. 70 s. ISBN 80-89104-30-4.
• SVĚTLÍK, J.: Marketingové řízení školy. Praha, Wolters Kluwer, 2009. ISBN 978-80-7357-494-9.
• ŠEDIVÝ, M. – MEDLÍKOVÁ, O. 2009. Úspešná nezisková organizace.
• ŠUKALOVÁ, E. 2015. Personálny manažment
• TRÁVNIK, I. - TAKÁČ, Ch. 2012. Uzda na projekt – Príklady. EQUILIBRIA, 2012.

Prezentácia pridelenej seminárnej práce (50 % písomná príprava + 50 % prezentácia)