Reklamné oznámenie
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.

Organizácia PSPČ: 

1) Stiahnuť súbor: 00_UCEBNICA_service_learning_FINAL.pdf budeme podľa nej postupovať a vytlačte si z učebnice pracovné listy na príslušné stretnutia uvádzané v zátvorkách (na najbližšiu výučbu treba pracovný list č.1 s. 43, pracovný list č. 2 s. 50, pracovný list č. 3 s. 52, príloha 1)

2) zisťovanie potrieb na strane fakulty (pracovné listy č. 4, 5, 6, 7, viď príloha 3 prispôsobená potrebám PDF TRUNI)

3) plánovanie projektu  (pracovný list 8, 9, 10, 11, príloha 4)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4) návrh konkrétnych aktivít (pracovný list 12, 13, 14, 15, 16, 17, príloha 5)

5) realizácia navrhovaných aktivít v zariadení (pracovný list 18, 19, zmluva o spolupráci viď príloha 2 - prispôsobená potrebám PDF TRUNI)

 6) realizácia projektov v praxi a ich evalvácia (pracovný list 19, 20, 21, 22, príloha 6, príloha 7, príloha 8)

 + záverečné reflexie projektov zrealizovaného projektu (pracovný list 24, príloha 9)

Tvorba námetovníka pre ďalšie ročníky - zápis hodnotenia do MAIS po zverejnení súborov s projektmi vo vymedzenom zdieľanom priestore, ktorý určí vyučujúci kurzu).

+ DFŠ na každom stretnutí 5 % z 50 % za cvičenie

 

Študent získava absolvovaním predmetu poznatky o koncepcii service learningu, základnej terminológii a jej hierarchizácie v projektovaní sociálno-pedagogickej činnosti. Lepšie prenikne do chápania možností uplatnenia získaných poznatkov z hľadiska kompetencií v aktuálnom profesiograme sociálneho pedagóga na našom území. Osvojí si zručnosti pri výbere obsahu a  formulovaní cieľov plánovaných činností. Zorientuje sa v dostupných formách a metódach činnosti a osvojí si princípy efektívneho projektovania v praxi. Zároveň spozná základné fázy metodického postupu základnej jednotky sociálno-pedagogického projektovania. Prostredníctvom postupnej prípravy vlastnej praktickej ukážky projektovania, nadobudnú jeho teoretické poznatky i praktický rozmer. Výber zariadenia a špecifickú skupinu účastníkov, si volí študent na základe vlastného výberu (profilácia pre prax). Svoje nadobudnuté poznatky, zručnosti a skúsenosti, vyjadrí v prezentácií vlastného zámeru pre projektovanie sociálno-pedagogickej činnosti v záverečnom kolokviu.

Vymedzenie základných pojmov v service learningu
Vývoj a možnosti uplatnenie SL v príprave sociálnych pedagógov
Cieľ a zameranie SL.
Definovanie základných potrieb (študent, uni, zariadenie)
Dohoda medzi zariadením a uni.
Návrh projektu.
Príprava jednotlivých fáz projektu.
Implementácia projektu vo vybranom zariadení.
Evalvácia sociálno-pedagogického projektovania.
Záverečné kolokvium.
Odovzdanie projektu - databáza zrealizovaných projektov.

BROZMANOVÁ GREGOROVÁ, A. et al. 2014. Service learning Inovatívna stratégia učenia (sa) (vysokoškolská učebnica). 1. vyd. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Belianum, 2014. 200 s. ISBN 978-80-557-0829-4
REINDERS, H. 2016. Service Learning – Teoretische Űberlegungen und empirichen Studien zu Lernen durch Engagement. Weinheim, Beltz Juventa, 2016. 205 s. ISBN 978-3-7799-3380-0
Repková, K. 2008. Sociálne programovanie a projektovanie (nielen)v sociálnej práci. Bratislava: EPOS.
Zaušková – Bezáková – Maleňák- Mendelová. 2014. Projektový manažment môže byť aj kreatívny. Trnava: UCM.
Miháliková, J. Pripravme si miestny projekt!! IUVENTA
Němec, V. 2008. Projektový management. Praha: Grada